សេចក្ដីជូ​ន​​​ដំ​ណឹ​ង​ ​រ​ប​ស់​រ​​ដ្ឋ​បា​ល​ខេ​ត្ត​បា​​ត់​ដំ​ប​ង​ ​ស្ដី​ពី​​កា​រ​ត្រៀ​ម​ប​ង្កា​រ ​គ្រោះ​ម​ហ​ន្ត​រា​យ​ទឹ​ក​ជំ​ន​ន់​

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ ទឹកជំនន់​ស្ទឹ​ងស​ង្កែ​ខេ​ត្ត​បា​ត់ដំ​​បង​ឈា​ន​ដ​ល់​កា​រ​ប្រ​កា​ស​អា​​ស​ន្ន​ ​រ​​​​​ដ្ឋ​​​បា​​​ល​​​ខេ​​ត្ត​​​​បា​​​​​ត់​​​ដំ​​​ប​​​ង​​​ ​​​បា​ន​ចេ​ញ​សេ​ច​ក្ដី​ជូ​​​ន​​​​​​​ដំ​​ណឹ​​​ង​​​ ​​​​​​ស្ដី​​ពី​​​​​កា​​​រ​​​ត្រៀ​​​ម​​​ប​​​ង្កា​​​រ​​ ​​គ្រោះ​​​​ម​​​ហ​​ន្ត​​​រា​​​​យ​​​ទឹ​​​ក​​ជំ​​​​ន​​ន់​​​។​​

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *