ហេតុអ្វីត្រូវការកែទម្រង់? តើការកែទម្រង់បានន័យថា អ្វីពីមុនដំណើរការមិនបានល្អមែនទេ?

ភ្នំពេញ៖ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ខ្ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានលើកយកជ្រុងមួយនៃការកែទម្រង់ក្នុងបរិបទកម្ពុជាមិនថាក្នុងវិស័យអប់រំ ឬវិស័យកសិកម្ម ឬវិស័យណានោះទេ ទាំងផែនការ ទាំងវិធីសាស្ត្រ ទាំងបច្ចេកទេសរៀន និងបង្រៀន រួមទាំងមាតិកានៃមេរៀនផងដែរ។ កត្តាមួយ ក្នុងកត្តាជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការកែទម្រង់នោះ មិនមែនបានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកមិនល្អនោះទេ កម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការល្អច្រើនណាស់ តែយើងមានមហិច្ឆតាចំពោះជាតិ និងប្រជាជន លើសនេះទៅទៀត ហើយយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ។ កត្តាមួយនោះគឺជា ការឆ្ពោះទៅមុខរបស់កម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈនៃការវិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសាកល ទាំងចំណេះជំនាញក្នុងសតវត្សទី២១ផង ទាំងដំណាក់កាលនៃសាកលភាវូបនីយកម្មផង ទាំងបរិបទបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ផង និងដើម្បីតម្រូវឲ្យសមស្របជាមួយទីផ្សារការងារ និងសេដ្ឋកិច្ចជាសាកលផង។
ដូច្នេះ រាល់ការចូលរួម និងគាំទ្រក្នុងដំណើរការកែទម្រង់ពិតជាមានសារៈសំខាន់។
ប្រសិនបើយើងមិនមានការកែសម្រួល ឬកែទម្រង់ទេនោះ យើងប្រាកដណាស់នឹងអាចរត់ក្រោយគេ ឬតាមមិនទាន់ស្ថានការណ៍នៃដំណើរទៅមុខរបស់សង្គមសាកល ដែលទាមទារជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទាំងនេះក៏ទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវឌ្ឍនភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតផងដែរ៕

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *