ផ្នែក កិច្ចការច្បាប់នៃកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកនាំលោក គឹម សុខរី នាយក កម្មវិធី ស្តីពីវឌ្ឍនៈភាពការងារ លើកទិសដៅការងារបន្ត និងពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូនប្រធានក្រុមចណុះផ្នែក។

#មាសច័ន្ទរិទ្ធសន្តិភាពប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ផ្នែក កិច្ចការច្បាប់នៃកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកនាំលោក គឹម សុខរី នាយក កម្មវិធី ស្តីពីវឌ្ឍនៈភាពការងារ លើកទិសដៅការងារបន្ត និងពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូនប្រធានក្រុមចណុះផ្នែក។
Fb: កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់
Telegram: t.me/MCofUYFCPP
#សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ
#កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់
#ផ្នែកច្បាប់

 

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *